Onderwijsrecht

Maatschappelijke ontwikkelingen en complexer wordende wet- en regelgeving vragen van schoolbesturen steeds weer hun koers opnieuw te bepalen en onderwijsdocumenten bij te stellen. Ook de rol van medezeggenschap en de relatie met medezeggenschapsorganen is een terugkerend agendapunt.

Gedurende haar loopbaan heeft Nicole Sjoer veel ervaring opgedaan in de onderwijsbranche. Zij beschikt daardoor over veel kennis op dit gebied en adviseert diverse onderwijsinstellingen. Ook procedeert ze namens hen in bekostigingsgeschillen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. Nicole Sjoer heeft tevens zitting in de Geschillencommissie van het ROC Horizon College.

Sjoer Advocatuur & Mediation kan u adviseren of juridische bijstand verlenen in de volgende specifieke situaties:

> Opstellen/aanpassen onderwijsdocumenten (o.a. klachtenregelingen en studentenstatuut)
> Bekostigingsgeschillen met het Ministerie van OC&W
> Vraagstukken over de Nota Helderheid (o.a. uitbesteding)
> Samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen of bedrijfsleven
> Verhouding bestuur en toezichthouder (governancevraagstukken)
> Vraagstukken over Wet Normering Topinkomens (WNT)
> Disciplinaire maatregelen (zoals schorsing en verwijdering)
> Grensoverschrijdend gedrag
> Herstructurering en reorganisaties
> Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht
> CAO-vragen
> Medezeggenschap
> Klachtrecht
> Mediation

Lidmaatschappen:

> Lid Geschillencommissie ROC Horizon College
> Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO)